Wednesday, January 07, 2009

ریش و سبیل زینب یا حجاب و تامپون امام زین العابدین ناخوش


ریش و سبیل زینب یا حجاب و تامپون امام زین العابدین ناخوش

گرامی هادی خرسندی!
از آنجایی که ما در روز عاشورا و در دشت کربلا گردن حسین ابن علی را زدیم و خواهرش زینب را سپوختیم دربایسته میدانیم که به شما یاد آوری نماییم که ریش سبیلی با حجابی را که به گوشه سایت اینترنتی خود چسبانده اید، ربطی به خواهر حسین ابن علی ندارد، این بجای خود که چهره خاندان عصمت و طهارت یکی از دیگری کیری تر است، اما چهره زینب به تخمی ها هم نبود. بگفته خولی که فرزند رشید حسین ابن علی، همانا امام چهارم شیعان زین العابدین ناخوش، را در کربلا و کنار زینب سپوخت، چهره این "زینب تعزیه" یاد آور چهره پلید زین العابدین ناخوش است.
نا گفته نماند که زین العابدین ناخوش مانند جدش محمد (مج) علاقه وافری به در آوردن ادا اطوارهای زنانه داشت، از کشیدن سرمه و پوشیدن شورت و کرست و پوشیدن حجاب گذشته، هر از چندگاهی عود بواسیر خود را به حساب پریود شدن می گذاشت و تامپونی از جنس پشم شتر پیچیده شده به دم سوسمار خشک را به ماتحط خود فرو می نمود.

شمر
شام غریبان
هفت ژانویه 2009

خواهر ریش و سبیل دار از وبسایت هادی خرسندی بوام گرفته شده و ربطی به خواهر سبیل طلا هوادار حکومت اسلامی در آمریکا ندارد

No comments: