Friday, March 31, 2006ما که چشممان آب نمی خورد!
خیالتان راحت باشد این کمک هشتاد پنج میلیون دلاری را نمی گوییم، چرا که با این پول نمی نمی توان به یک انجمن روستا در برابر کدخدا کمک کرد تا چه رسد کمک به مخالفان حکومت اسلامی.
اشاره ما به این اپوزیسیون مستقل است! یکی نیست به اینها بگوید مگر بیکارید یا موضوع قحط است که دنبال چنین بیانه نوشتنی اوفتاده اید، گیریم که دولت آمریکا چنین کمکی را هم بکند مگر چیزی عوض می شود. ساده گی هم اندازه دارد، بدبختی و فلاکت از در و دیوار کشور می بارد، ملت در ژرفنای نجاست حکومت پس ماندگان سید الجاکشین حسین ابن علی و نوادگان فاطمه فیل کس که سرمایه های کشور چاپیده و می چاپند دست و پا می زنند، آنگاه شما در مخالفت کمک هشتاد و پنج میلیون دلاری که روشن نیست به جیب کی واریز می شود بیانه میدهید! چرا دور برویم چرا در مخالفت با زدو بند های کشورهای اروپایی، روسیه و چین و یا همین دولت آمریکا با حکومت اسلامی بیانه نمی دهید.
نه خودمانیم این "سرنوشتِ غم انگیز مبارزاتِ مردم افغانستان و عراق برای رهایی از دیکتاتوری دیگر چه صیغه ای است، مبارزه چه کشک چه، کدامین مبارزه برای رهایی از دیکتاتوری را می گویید، خیزشهای واپسگرایان شیعه عراقی در پیوند با حکومت اسلامی بر علیه صدام حسین را می گویید و یا همکاری های اتحاد میهنی کردستان عراق با حکومت اسلامی در سرکوب رانده شدگان ایرانی.
وانگهی جنگهای داخلی افغانستان، و زد وخورد گروه های جنگاور با یکدیگر و زد و بندهایشان با حکومت طالبان و پاکستان چه ربطی به مبارزه علیه دیکتاتوری دارد.
خواهشمندیم که بجاي پس فرستادن این هشتاد و پنج میلیون دلار آنرا به حساب ما واریز نمایید.

خلاص شمر
اينهم يک آهنگ شمر پسند براي پولي که به حسابمان واريز شده، و نشاني پاتوق خَسن آقاي خودمان

No comments: