Tuesday, June 21, 2005

حاج آقا، رفیق سخن شما کوتاه بیا

حاج آقا، رفیق سخن شما کوتاه بیا
برادران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گُه می خورند، به گور امام راحل می خندند که علیه فاشیسم مذهبی و بسود رفسنجانی بیانه بدهند، اینکارها تنها از شما برمی آید و بس، یک مشت جوان دیروزی پیرو خط امام که بویی از سیاست بد و بدتر نبرده اند و مدام خط عوض می کنند کجا و شما که همیشه پیرو یک خط بوده اید کجا، اینها اگر شعور داشتند سخنگویشان را تاجزاده نمی کردند، اصلا همه اش تقصیر اینهاست با اون ریختهای ایکبیریشان، چرا دور برویم همین قیافه منحوس برادر آرمین باعث شکست هواداران معین در خارج کشور که بیشنه شان مانند خودتان هوادار خط سابق امام هستند شد. حیف شد که شما و امثال شما از همان نخستین روزهای انتخابات به این روراستی و بدون شرمندگی مردم به انتخابات دعوت نکردید.


ماهم با شما همرای هستیم که این مادر جنده های سیاست فروش خجالت سرشان نمی شود، آبروي حرفه اي ندارند تا دیروز سنگ معین را به سینه میزدند و امروز هم بیشرمانه گوي پشتیبانی از سردارسازندگي یا همان آیت الله رفسنجانی که همان اکبر خره باشد از شما دزديده و بیانه صادر می کنند، و زحمت آدم اهل قلمی چون شما را که از آبروی حرفه اي تان مایه گذاشته اید برباد فنا می دهند.
اصلا این مجاهدین انقلاب اسلامی خبر ندارند که شما خودتان لقب سردار سازندگی به آقای رفسنجانی دادید و آنقدر از چپ راست از او بعنوان آخوندی لیبرال هوادار ارتباط با غرب نام بردید که خودتان هم باورتان شده بود،مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین از اینکه شما و حزب شما کاشف خط امام سابق بودید آنهم در زمانی که آن مرحوم روزی سه بار آنهم با هزار اهُن و تلپ و به زحمت انداختن احمدآقا، از اتاق خود قل هو الله گویان به مستراح می رفت و باز می گشت، بی خبرند.

یک بام دو هوا
آقای سخن بین خودمان بماند ما از این آبروی حرفه ای شما و دید سیاسی شما سر در نمی آوریم کاری به اینکه با توسل کردن به سوسول مکتبی های هوادار معین و مشنگ مکتبی های خط قرمزی هوادار رفسنجانی می خواهید سیاست خودتان پیش ببرید نداریم ، ولی مگر این احمدی نژاد زبان بسته ارزشی چه از رئیس جمهوری مکتبی رجایی کم دارد که مورد بی مهری شمایان قرار گرفته، ایشان ذاتاُ رجایی مآب است، احمدی نژاد همان رایحه گند رجایی را دارد، به همان اندازه و شاید کمی کثیفتر است، همان لباسهای گل وگشاد و خشتک آویزان را می پوشد، همان ته ریش تخمی را دارد، به همان اسلام انقلابی باور دارد و همان سخنان ابلهانه را بلغور می کند.
عجبا! چکامه نویس حزبتان سیاوش کسرایی در رسای رجایی چکامه می سرود و شما به هیکل این یکی تر می زنید.
شاید ترجیح دادن رفسنجانی به احمدی نژاد از سوی شمایان نه به خاطر سوابق سازندگی ایشان بلکه بخاطر شباهتهای ظاهری رفسنجانی با شیخ صادق خلخالی باشد که حزب شما با خرج آبروی حرفه ای قلمدارانی چون شما کاندیدای مجلس خبرگان در سال پنجاه و هشت کرد.

روغن ریخته، حنای اضافی یا شله زرد شب مانده
راستش این کاربرد حساب شده آبروی حرفه ای شما برای رای دادنتان به معین و توپ تشرهایتان به مجاهدین انقلاب اسلامی که درشان را بگذارند و کارزار دفاع از هاشمی را به شما با این سابقه درخشان آبروی حرفه ای وانهند، ما را یاد دو ضرب المثل فارسی انداخت نخستین آن همان داستان ،"روغن ریخته را نذر شاهچراغ می کنند" می باشد، دومین مثل " حنای اضافی است که به
درِ کون می مالند"، سومین ضرب المثل را که برای گل روی شما چاشنی کرده ایم ضرب المثلي شمری است که با عنایت به فلسفه شله زرد " می گوید، شله زرد بی مزه را به سلامتی امام زین العابدین ناخوش می خورند."

انتخاب بین بد و بدتر و بدترین
آقای ف. م سخن عزیز، باور کنید که ما از ضرب المثل های بالا منظوری نداشته ایم و آبروی حرفه ای شما ربطی به روغن ریخته شده ندارد، به حنای اضافی که درب کون هم می مالند نمی ماند( فقط امیدواریم که از تشبیه قیافه آقای رفسنجانی به در کون مکدر نشوید)
شله زرد بی مزه هم نیست. (شما از آن شله زرد خوران حرفه ای هستید که همیشه مرغوب ترین ها را خورده اید )
اما شباهتهای زیادی هم به هرسه ضرب مثل دارد، حال شما که عمری از سیاستمداران سرآمد انتخاب کننده بین بد و بدتر بوده اید برای حفظ آبروی حرفه ای خودتان هم که شده بیایید و یکی از این ضرب المثل ها را بعنوان معرف آبروی حرفه اي خودتان در این سیه دوران بی آبرویان برگزينید.

خلاص شمر

No comments: