Sunday, March 06, 2005

اندرزهای کناره نشین

اندرزهای کناره نشین!
سرپرست گرانقدر دفتر سیاسی شمر نامه نازنین عمروعاص
دست خوش، باورمان نمی آید که شما در چنین روزهایی که یاد آور پیروزی ما بر لشکر مادرجنده سیدالجاکشین حسین ابن علی و گاییدن خواهر و اهل بیتش بوسیله ما و سپاه آزادی خواه ما می باشد، با چنین لکاته ای بی مقدار که حتی به تخم چپ شترمان به شمارش نمی آوریم دهان به دهان شوید، گمان برده اید که ملت نادانند که چنین پاچه ورمالیده ای نشناسند، برای همه روشن است که این دمامه حسین درخشان واژن داری بیش نیست و از هواداران حکومت اسلامی است که در پوشش فعال اجتماعی به ستیز با مخالفان حکومت اسلامی و کاشتن تخم یاس در دل مردم برخاسته.
داستان زندانی گشتن آرش سیگارچی برای این پاچه ورمالیده که اگر "آب کمر" هفتاد ودو سید اولاد پیغمبر(زج) در شکمش خالی نشده باشد دست کم از "آب کمر" سربازان بی پدر و مادر امام زمان (مج) سرریزگشته است تنها کُسناله ای بود برای خودی نشان دادن و متلک پرانی به مخالفان حکومت اسلامی و عقده شیعی خالی نمودن ورنه نه زندگی آرش سیگارچی هایی که در زندان ها هستند و نه زندگی میلونها نفر از مردم آن سرزمین که زندانیان بالقوه حکومت اسلامی برای مادرجندگانی از این قماش ارزشی ندارد، همه میدانند که تنها دلخوشی اینان متلک پرانی و غسل دادن افکارشان در لجنزار فرهنگ زورخانه ای اسلام و حکومت اسلامی است. ملت هم کم و کیف کار دستشان آمده و طرف، ادا اطوارهای، متلک پرانی هایش را نادیده گرفته و سگ محل می کنند.
ایکاش بجای آن پاسخ چیزی از درسهای عاشورای شمری برای ملت نوشته بودی تا چیزی از گاییدن خواهر سیدالجاکشین حسین ابن علی بوسیله ما دستشان بیاید تا مانند دوستمان سینا هدا عاشورا زده نشده و چنین شله زردهای نخورند، باری از آنجایی که سینا هدا را دوست داریم ناچاریم در این نیمه شب پاسخی به نوشته شان دهیم.

شله زرد شب مانده، نذر امام زین العابدین بیمار!

قربان آن دل گرفته ات سینا هدا جان، دلت گرفته بجای خود اما این دل گرفتگی عمیق دیگر چه صیغه ایست، بی شوخی برایت نگران شدیم که نکند شله زرد شب مانده خورده و احوالت زین العابدینی شده یعنی بیمار گشته ای و کارت به جراحی و اینجور حرفها کشیده شده و از شدت بیماری چیزی های نوشته ای که توی کون آدم امام حسین سبز می کند، امیدواریم که چنین نباشد،
باری و پیش از هرچیز، ترا به روح خسرو گلسرخی سوگند بیا و دست از سر کچل خسروخان بردار، قربان دلت، خیالت تخت باشد که اگر خسروگلسرخی حتی یک صدم آنچه را که تو در حکومت اسلامی دیده ای و یک هزارم گندی که حاکمان مسلمان به ایران زده اند را میدید به گور خود و کرامت الله دانشیان که سهل است به گور پدرش می خندید که چنان سخنانی را در واپسین دادخواهی خود در دادگاه نظامی به زبان بیاورد و افزون بر آن در دادخواهی خود خواهر امام حسین را هم می گایید، از این سخنان گذشته روشن است که از متن "آپ تو دیت" شده دادخواهی نامه خسرو گلسرخی که دوسال اندی پیش در شمرنامه آمد بود خبر نداری کاش آنرا خوانده بودی!
تا آنجا که ما میدانیم گلسرخی عملی نبوده که به این سادگی ها که شما می گویید به امام حسین ربطش داد اما اینکه گاندی در نگاه نخست به عملی ها و بویژه تریاکی های دوره ناصرالدین شاه رفته است بازهم دلیل آن نمی شود با امام حسین رابطه داشته باشد، که شما به این آسانی به هم ربط می دهید، تا آنجا که ما میدانیم، گاندی هندو و بقولی ما عربها بقرهَُ الدین یا همان گاو پرست شما بوده و در تریپ مورتاز بازی سرآمد دوران خودش و آبشخور لاغری و شباهت ظاهری ایشان به تریاکی ها از همین روست، آنقدرها هم که شما فکر می کنید خر نبوده که موجودی به مهربانی و مفیدی گاو را رها کرده و یقه تن بی سر سیدالجاکشین حسین ابن علی را بچسبند.

همعصر گرامی شبح
از قرار معلوم شما هم مانند ما از هزار چهار صدسال پیش می آید با این توفیر که شما مانند اصحاب کهف همه این دوره را خواب بوده و تازه بیدار گشته اید، باور کنید که ما هزار چهارصد سال آزگار بود چنین سخنی را از کسی نشنیده بودیم که شما می گویید:
"در بيانيه ي استقلال كشور يك ميلياردي هندوستان كه توسط گاندي كه يك هندوست قرائت شد او اذعان ميدارد كه :
تمام همت و عزمش را براي رهايي و استقلال كشورش هندوستان از زير يوغ انگلستان، پس از مطالعات فراوان در تاريخ از حسين و واقعه ي عاشورا گرفته است و به همين دليل روز عاشورا در هندوستان از همان سال تعطيل رسمي كشور هند اعلام شده است."
آخر گاندی کجا و سیدالجاکشین حسین ابن علی کجا،در کجای تاریخ هند خوانده ای که گاندی برای مبارزه با انگلیسها مانند سید الجاکشین حسین ابن علی خواهر خود را به گاییدن داد، نه خودمانیم کربلا در کجای نقشه جغرافیایی هند قرار دارد، اگر گاندی گوشت خوار بود می شد فرض را بر آین نهاد که وی مغز خر خورده که در حول حوش کربلا مطالعه نموده و خواهر خود را مانند امام حسین به گاییدن داده از این گذشته کدامین پیرو راستین حسین ابن علی(مج) را سراغ دارید که به مخالفت با ولی نعمت شیعیان همانا انگلیس برخاسته باشد که گاندی دومی اش بشود. خیالت تخت باشد که اگر گاندی چنان که تو می گویی تخت تاثیر خواهرجندگی امام حسین قرار می گرفت نه تنها نامش را به حسین علی، حسین قلی و یا دستکم به رضا حسین تغییر می داد بلکه محرم و صفر هرسال خودش را به لجن گرفته و خواهر هفت هشت دانه از خدایان هند را مانند امام حسین گاییده و سر میبرید و نذر حسینی میداد تا اینکه یک میلیارد نفر علاف کند.
حال گیریم که شما درست بگویید و گاندی چنین شله زردی را خورده باشد و یک میلیارد هندی را در روز عاشورا علاف گردند که چه؟ مگر چیزی از خواهر جندگی و جاکشی امام حسین کم می شود؟ وانگهی از کدامین هنگامه ای سخنان گاوپرستان در باره امام حسین (مج) حجت شده است.
شاید دلیل تعطیل رسمی عاشورا در هند، شباهت ظاهری قتل گاو با امام حسین باشد که دوی آنان با زدن گردن کشته می شوند اما بین خودمان باشد در کجای دنیا و بویژه هندوستان گاوی را سراغ داری که حرمسرا راه انداخته و با اهل عیال راهی جنگ در صحرای گرم و بی آب علفی چون کربلا گردد و دست آخر خواهر و اهل بیت خود را به گاییدن دهد.

No comments: