Friday, August 03, 2018

میخ های پارتیزانی

میخهای پارتیزانی

روشی ارزان و آسان برای از کار انداختن نیروهای موتور
سرکوبگر حکومت اسلامی
 میخهای پارتیزانی ستاره های چهارپر  فلزی کوچکی هستند که می توان با کاربرد آن به آسانی نیروی موتور سوار و سرکوبگر حکومت اسلامی از کار انداخت.   
 . میخها  چهارپر  هستند. مهم نیست که چگونه آنها روی جاده پخش شوند،  یک نوک  تیز همیشه آماده پنچر کردن خواهد بود.
 دوسر دو میخ را با انبر دست  کوتاه کنید با دو انبر دست میخها را از میان با هم بپیچید نخستین میخ آماده کار برد است بجای میخ می توان  سیمهای سخت فولادی را بکار برد 

No comments: