Tuesday, July 25, 2017

سکس در اسلام و دستاوردهای ژنیتک
این داستان به ژن و ژنهای برتر آقا زاده ها و بویژه حمیدرضا عارف  ربطی ندارد ، اما پیدانیست هنگامی که دکتر عارف تخم حمید رضا را می کاشته اصلا دچار گژدم گزیده گی بوده و یا اینکه جانور دیگری کیر ایشان را گزیده ، و اصلامعلوم نیست که کدامین  شب هفته مادر حمید رضا سپوخته را که چنین فرزندی را پس انداخته. امیدواریم دکتر عارف در این باره روشنگری کنند، البته  اگر به شفاف سازی اصلاح طلبی دل خوش باشیم 

No comments: