Friday, June 16, 2017


به خدای کعبه خواهرم گاییده شد

علی 


پس از خوردن ضربه جانانه ابن ملجم

خانه هنربندان


No comments: