Friday, April 22, 2016

این همه توهین نکنید


ای جوانان به عبا این همه توهین نکنید
به خدای فقها این همه توهین نکنید
هی نگویید زن و مرد برابر هستند
به نوامیس بقا این همه توهین نکنید
شکم و زیر شکم یعنی که اسلام عزیز
به غرور علما این همه توهین نکنید
چوبه ی دار و تجاوز همه است پایه دین
به قوانین خدا این همه توهین نکنید
حوریان جاکش شان روی زمین آخوندند
به بهشت خطبا این همه توهین نکنید
یاغی و باغی و طاغی به شریعت نشوید
مرتد و سربه هوا این همه توهین نکنید
جمکران منبع پول علما چاه طلا ست
به خرافات و دعا این همه توهین نکنید
به جهان واژه ی آزادی حرام است حرام

به دیانت به قفا این همه توهین نکنید
خون تان گشته مباح و زن تان گشته حلال
به قوانین جزا این همه توهین نکنید
باعث زلزله و قحطی و طاعون نشوید 
به جنایت به جفا این همه توهین نکنید
حکم الله بریدن سر بی دینان است
به چنین حکم رسا این همه توهین نکنید

No comments: