Wednesday, December 12, 2012


برای یاد آوری


علی اکبر خان و ظهور دوباره مهدی هاشمی

نمایش در دو پرده

پرده نخست

بازیگران
روح الله خمینی
حسین علی منتظری
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
امید نجف آبادی

پرده دوم

بازیگران
علی خامنه ای
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
آسید تقی مصباح یزدی
مهدی هاشمی رفسنجانیماجرای کوتاه نمایش

علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای بدست گرفتن قدرت و از میدان بدر کردن حسینعلی منتظری با چیدن دسیسه ای سید مهدی هاشمی را   بی آبرو نموده و از میان بر می دارد و کلک حسینعلی منتظری می کند
پس از گذشت بیست وپنج سال مهدی هاشمی بار دیگر در هیبت فرزند هاشمی رفسنجانی پدیدار می گردد

No comments: