Wednesday, November 29, 2006

این شله زرد خورها

این شله زرد خورها!

ما که زبانمان مو در آورد، آخر خُسن آقا جان نانت نیست آبت نیست، که پایت را از روی دم این سوسول مکتبی برنداشته ای، روی دم آن یکی می گذاری. فدای روی ماهت اینان روی شان را با آب مرده شوی خانه شسته اند، وانگهی اینان شیعیان سربلند پیرو مکتب سید الجاکشین حسین ابن علی می باشند، همان مکتبی که سرپلید حسین و کس خواهر و اهل و بیتش را در کربلا بر باد داد.
نمی دانیم که چه جشمداتی از اینها داری!حساب حسین درخشان که روشن است، در کس خلی و کُس و شعر نویسی شهره آفاق است، در پررویی و بازاریابی برای خودش، دست کمی از جنده های عصر جمعه در دوران مرحوم آریامهر را ندارد.

نیک آهنگ کاریکاتوریستی است ساده دل که تخمی تخمی از آن کشور رانده شده، هنوز اندر خم تقدس لباس روحانیت مانده است، اگردر نوشتارهای سیاسی آبشخورش استخاره کردن نباشد چیزی در اندازه نشان دادن جای دوست و دشمن کجاست. پس روشن است که گوز را به شقیقه ربط داده و گزینش انجمن های شهری در کانادا را با انتخابات جمهوری اسلامی عوضی بگیرد و یا برعکس.
پا روی حق نگذاریم که حساب مهدی جامی از اینها سواست، برای خودش یکپاچه فیلسوف است با خواندن نوشتارهای عهد بوقی علی شریعتی زیر آب کانت و نئوکانتیست ها زده، به هابرماس و مکتب فرانکفورت گفته زکی و یکشبه مکتب پست مدرن را نه تنها در ایران بلکه در هلند جا انداخته. از اینها گذشته طرف در کار رسانه ای است و نرخ روز نان را به خوبی میداند. آنگاه شما از چنین عجوبه ای این چشمداشت را داری که در باره فقر و فلاکتی که گریبانگیر مردم آن سر زمین شده بنویسید. روشن است در چشم چنین فیلسوف رسانه ای، حکومت پست مدرن حکومت اسلامی که پس از گذار از دوران سازندگی رییس جمهور رفسنجانی و جامعه مدنی نبوی خاتمی به دروازهای حکومت رجایی آنهم در قالب احمدی نژاد رسیده، ملت غرق پول و رفاه شده اند، وکرور کرور از خوشی می میرند. دختران از فرط شادی به تن فروشی روی آورده . دستاوردهای رفاهی حکومت اسلامی به اندازه ای بوده که جهشی بیولوژیک گریبانگیر مردم شده بگونه ای که همه شهروندان دارای یک کلیه اضافی شده اند که برای فروش آن به بنگاه های خیریه دولتی روی می آورند، اصلا چرا دور برویم کشور آنقدر از سازندگی لبریز شده که سرمداران حکومت اسلامی به فکر نوسازی لبنان اوفتاده و میلیون ها دلار از ثروت مازاد ملت که هیچ کاربرد داخلی هم ندارد به پای شیخ نصرالله رهبر شیعیان لبنان میریزند تا امت حزب الله را در آن دیار آباد کند.

No comments: